Algemene Voorwaarden

Voorwaarden inschrijven en algemene voorwaarden

AVK bv Adviesgroep Voor Kantoorinnovatie B.V., hierna aangeduid met AVK.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking luiden onze algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘programma’ verstaan alle door AVK te organiseren open cursussen, seminars, trainingen, leergangen, conferenties, congressen, workshops, colleges, masterclasses, e.d.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met AVK gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma;

1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met AVK is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma;

1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘incompanytraining’ verstaan iedere cursus, seminar, training, leergang, conferentie, congres, workshop, college of masterclass die door AVK in opdracht van een opdrachtgever wordt georganiseerd.

1.6 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij AVK.

1.7 Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van offerte of informatie, het schriftelijk of telefonisch aanmelden van deelnemers aan een cursus, training, workshop, congres, conferentie of seminar, het sluiten van overeenkomsten of anderszins werkzaamheden door ons te laten verrichten, of met ons in onderhandeling te treden.

1.8 Overal waar deze voorwaarden wordt gesproken over cursus wordt daaronder tevens begrepen elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook.

1.9 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1 Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

2.2 Indien door ons gegevens worden verstrekt aangaande de met de cursus, te bereiken doelstellingen, zullen deze voor ons nimmer bindend zijn en kunnen geen grond voor aansprakelijkheid opleveren, behoudens in geval van opzet/grove schuld onzerzijds.

2.3 Tot het moment van het totstandkomen van de overeenkomst hebben wij het recht ons uit de onderhandelingen met de aspirant wederpartij terug te trekken zonder daarbij gehouden te zijn tot enigerlei kosten en/of schadevergoeding.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk (al dan niet digitaal) hebben aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en gaaf weer te geven. Bij verschil tussen opdrachtbevestiging en aanbieding/offerte gaat de opdrachtbevestiging voor. Indien de wederpartij uiterlijk op de 5e werkdag na verzending van de opdrachtbevestiging daartegen schriftelijk bezwaar maakt wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.2 Wij zijn bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan worden conform de verstrekte opdrachtbevestiging aan de wederpartij doorberekend.

Artikel 4: Prijzen, Facturatie en Annuleringsvoorwaarden

4.1 Als prijs geldt de prijs welke genoemd wordt in de opdrachtbevestiging c.q. factuur.

4.2 Omzetbelasting (BTW), eventuele andere belastingen, heffingen en rechten, zijn niet in de opgegeven prijs inbegrepen. Tevens zijn prijzen exclusief reis- en verblijfskosten en kosten voor het door ons beschikbaar stellen van apparatuur.

4.3 Onvoorziene prijswijzigingen, plaatshebbende vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geven ons het recht een andere dan de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

4.4 Losse incompany trainingsdagen: 
Wij facturen per maand de in die zelfde maand geplande trainingsdagen. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Kosteloos een andere datum plannen kan tot 15 kalenderdagen voor de geplande datum.

4.5 Projecttrainingen: 
Wij facturen 50% bij aanvang van het project en 50% na afronding van het project. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

4.6 Open inschrijvingen:
wanneer u zich inschrijft voor een openrooster training, ook wel open inschrijving training, factureren wij na uw inschrijving. Betaling dient voor aanvang van de training te zijn voldaan.

4.7 Wanneer een training onverhoopt door de klant geannulleerd wordt, hanteren we annuleringsvoorwaarden in dagen (4.8, 4.9 en 4.10). Wanneer een trainingsdag wordt geannulleerd, wordt de training opnieuw ingepland. Na het annuleren van een training blijft de overeenkomst geldig, ofwel de training moet worden afgenomen.

4.8 Annuleringsvoorwaarden incompanytrainingen tm 5 trainingsdagen

 • Op de dag zelf en 1 dag van te voren: 100% van de dagprijs
 • 2 tot 5 werkdagen van te voren: 70% van de dagprijs
 • 5 tot 10 werkdagen van te voren: 35% van de dagprijs
 • Kosteloos een andere datum plannen kan éénmalig tot 15 kalenderdagen voor de geplande datum.

4.9 Annuleringsvoorwaarden incompanytrainingen bij het annuleren of verzetten van meer dan 5 trainingsdagen, of wanneer er meer dan 10 dagen zijn gepland:

 • 1 week van te voren: 100% van de kosten
 • 2 tot en met 3 weken van te voren: 70% van de kosten
 • 4 tot en met 5 weken van te voren: 35% van de kosten
 • 6 tot en met 8 weken van te voren vaste kosten à € 600,00
 • Meer dan 8 weken van te voren: geen annuleringskosten

4.10 Annuleringsvoorwaarden openinschrijvingen

 • 1 tot en met 2 weken van tevoren: 100% van de kosten
 • 3 tot en met 4 weken van te voren: 70% van de kosten
 • 5 weken van te voren: 35% van de kosten
 • 6 weken van te voren: geen annuleringskosten


Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij in geval van een in-companytraining

5.1 De wederpartij is verantwoordelijk voor het formuleren van goede en duidelijke doelstellingen welke bereikt dienen te worden met de door ons te verzorgen cursus. Tevens dient de wederpartij te zorgen voor een goede en representatieve locatie waarbij de aanwezigheid van audiovisuele hulpmiddelen gegarandeerd is. De kosten hiervan komen voor rekening van de wederpartij.

5.2 De wederpartij draagt zorg voor het uitnodigen van de cursisten, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 De totale organisatie komt voor rekening van en is de verantwoordelijkheid van de wederpartij. De wederpartij draagt zorg voor, naast hierboven genoemde zaken, het bevestigen van  deelname aan de cursisten, het afwikkelen van de financiën, en voorts al hetgeen nodig is om de zaken voor, tijdens, en na de cursus, perfect te laten verlopen, zodat een verantwoord zakelijk beheer wordt gegarandeerd, waarbij specifiek de goede naam en faam van AVK in het oog moet worden gehouden.

5.4 De wederpartij dient klachten aangaande de door ons verzorgde cursussen uiterlijk op de 10e werkdag na beëindiging der cursus bij ons te melden. De wederpartij dient zulks schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te doen. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke dan vervallen alle rechten die uit de reclame zouden kunnen voorvloeien.

Artikel 6: Verplichtingen onzerzijds

6.1 Wij zullen onze diensten naar beste weten en met inachtname van redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Artikel 7: Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming)

7.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

 • werkstaking;
 • bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel;
 • elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig de plaats waar de cursus gegeven moet worden kunnen bereiken;
 • overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;
 • tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers;
 • alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van ons behoort te komen, één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds.


7.3
 Indien de cursusleider verhinderd is hebben wij het recht om een vervangende cursusleider in te zetten. Mocht het niet mogelijk zijn om een vervangende cursusleider in te zetten, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor de te houden cursus vastgesteld worden.

7.4 Voor dat deel van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd zijn wij pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het lesmateriaal, geschied naar beste vermogen van AVK. AVK kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus, workshop, seminar, training, congres, masterclass of conferentie verkondigd. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

8.2 Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, AVK aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstane verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

8.3 Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van (de inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer(s). AVK is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.

8.4 Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van AVK dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van AVK in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.

8.5 Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.

8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van AVK berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Wij behouden ons het auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, lesmateriaal en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling van te leveren/geleverde diensten moet geschieden binnen de betalingstermijn die staat aangegeven op de betreffende factuur.

10.2 In geval van niet, niet stipte, of niet tijdige betaling is de wederpartij ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld rente verschuldigd van 1.5% per maand vanaf de dag dat hij met zijn betalingsverplichting in gebreke is gebleven tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

10.3 De wederpartij is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.4 Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten indien en voorzover de wederpartij met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft.

10.5 Betaling dient te geschieden op een door ons aangewezen bank- of girorekening en gebeurt zonder enige aftrek of verrekening.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 In de navolgende gevallen wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht ons verdere recht op schadevergoeding. Ook zijn wij in de navolgende gevallen bevoegd onze werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft aangaande de betaling van het door de wederpartij verschuldigde, een en ander ter keuze van ons:

 • De wederpartij komt één van zijn contractuele verplichtingen, inclusief die verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
 • Indien het faillissement of surséance van betaling van of door de wederpartij is aangevraagd danwel krachtens wetsbepaling de wederpartij onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 • Indien de wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of staakt;
 • Indien op goederen, d.w.z. op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij conservatoir-, executoriaal-, of enig fiscaal beslag wordt gelegd.


11.2
 In de gevallen genoemd in 11.1 is het door de wederpartij verschuldigde bedrag ongeacht een eventuele betalingsregeling direct opeisbaar.

Artikel 12: Verjaring

12.1 Elke vordering tegen ons gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van de door ons verzorgde cursus. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel 13: Uitvoering overeenkomst

13.1 Wij zullen de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch wij behouden ons het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

13.2 In geval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door ons gestelde minimum aantal ligt, zijn wij gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 14: Vertrouwelijke informatie

14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij als gevolg van wet- en /of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

14.2 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

14.3 Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

14.4 Indien u inschrijft voor een training en of akkoord gaat met de algemene voorwaarden, gaat u ook akkoord met onze Privacy verklaring.

Artikel 15: Bevoegde rechter

15.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Den Bosch.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.

Tilburg, laatste herziening op 8-2-2018